Participatiesurvey

Opzet en Doelstellingen

Voor de realisatie van de Participatiesurvey 2020 bundelden de onderzoeksteams van het Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie, het Onderzoeksplatform Sport en het Jeugdonderzoeksplatform hun krachten. De algemene methodologie, het vragenlijstontwerp, de verzameling van gegevens en de valorisering van de gegevens, werd gecoördineerd vanuit een methodologische onderzoekscel aan de Universiteit Gent - Vakgroep Sociologie. Taken met betrekking tot het ontwerp van de vragenlijst en de data-analyse werden opgenomen binnen elk van de consortia afzonderlijk.

In februari 2020 startte het effectieve veldwerk plaats en werd een grootschalige mondelinge bevraging georganiseerd bij een representatief staal van de Vlaamse bevolking tussen 14 en 85 jaar oud. Door de stringente maatregelen in de bestrijding van de COVID-pandemie diende de dataverzameling twee keer onderbroken te worden, waardoor de dataverzameling in drie etappes gespreid werd over de jaren 2020, 2021 en 2022 gebeurde:

 • Februari – maart 2020
 • September 2021 – December 2021
 • Maart 2022 – Mei 2022

De feitelijke dataverzameling gebeurde door professionele interviewers van KANTAR en Mobiel Centre Market Research (MCMR). Al deze interviewers volgden vooraf een opleiding die werd verzorgd door de wetenschappelijke coördinatiecel van de participatiesurvey in samenwerking met het onderzoeksbureau KANTAR. Het bureau werd gedurende de gehele periode systematisch opgevolgd door de wetenschappelijke cel, die permanent evalueerde en bijstuurde.

In totaal werden 1706 mondelinge interviews afgenomen.Van de mondeling geïnterviewden vulden ook 912 personen de schriftelijke vragenlijst in.

De Participatiesurvey 2020 heeft als doel om het participatiegedrag, de voornaamste drempels en de attitudes rond participatie en aanbod gedetailleerd in kaart te brengen voor de domeinen kunsten/erfgoed, sociaal-cultureel werk, mediagebruik, sport en jeugd, met ook oog voor diverse vormen van deelname.

Algemeen gesteld, moet de participatiesurvey toelaten volgende vragen te beantwoorden:

 • Hoe staat het met de participatie?
 • Wie participeert en wie niet? Waarom participeren bepaalde groepen meer of minder dan andere?
 • Hoe evolueert de participatie?
 • Welke participatiepatronen bestaan er en hoe sporen die met leefstijlen?
 • Wat zijn de belangrijkste drempels voor verhoogde participatie?
 • Met welke verwachtingen en motieven wordt geparticipeerd?
 • In welke sociale context wordt geparticipeerd?
 • In welke recreatieve context wordt geparticipeerd?
 • Hoe staat het met de participatie aan lokale voorzieningen?

En bijzonder aan de huidige survey is dat deze toelaat om de verschuivingen in participatie ten gevolge van de COVID-19 maatregelen te onderzoeken.

Meer informatie omtrent de vragenlijst en de methodologie van de dataverzameling is te vinden in de rapporten op de website van het Kennisscentrum Cultuur en Mediaparticipatie .